Phần mềm, ứng dụng

Phần mềm cho máy tính, những ứng dụng công nghệ.