Máy nông nghiệp

Máy móc phục vụ sản suất nông nghiệp, thu hoạch, làm nông.